‘Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για αποθήκη (αποθήκες logistcs)

H GE CONSULTING αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθηκών και
logistics.

Πιο συγκεκρειμένα

  • ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  LOGISTICS
  • ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  • ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ,ΜΕΤΑ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΙΑ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ  LOGISTICS

Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), που ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη
μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του ν.
4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, απαιτείται
έγκριση εγκα- τάστασης η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή με την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Η έγκριση
εγκατάστασης χορηγείται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που
ασκούνται σε αυτήν, πλην της δραστηριότητας των πρα- τηρίων καυσίμων. Έγκριση
Εγκατάστασης απαιτείται και στην περίπτωση Κ.Α.Δ. που ανήκει στη κατηγορία Β
και εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης
Κέντρου Αποθήκευσης και Δια νομής είναι τα ακόλουθα:
α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα II).
β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις μόνον εφόσον πρό- κειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε
περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.
γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το
υποβληθέν τοπογρα- φικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
δ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπο- γεγραμμένη από τον κατά
τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και
οι απαραίτητες πληρο- φορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του
οικοπέδου.
• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα
ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
ε. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λει- τουργήσει σε υφιστάμενο
κτήριο, υπεύθυνη δήλωση αρ- μόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν
τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι
διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται
έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως
Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών
αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού.
Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά
σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυ-
τών δεν απαιτούνται για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την
πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων η
Αρμόδια Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να
χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της
εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην
αρμό- δια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του

Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες
τις προϋποθέ- σεις, για χορήγηση,
στα) είτε έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου,
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4302/2014, σε περίπτωση που το Κέντρο
Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως,
στβ) είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμ- φωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευ-
σης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως και το γήπεδο αυ- τού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού,
στγ) είτε έγκρισης εισόδου – εξόδου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
άρθρου 39 του υπ' αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευ- σης
και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως και το γήπεδο αυ- τού έχει πρόσωπο επί δημοτικής – κοινοτικής οδού.
Α
2. Η γνωστοποίηση για την λειτουργία ενός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
περιλαμβάνει:
α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.
β. Πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.
γ. Πληροφορίες σχετικά με τις ασκούμενες δραστηριότητες.
δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των ασκούμενων δραστηριοτήτων,
την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό τους.
ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.
3. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της παρούσας,
το οποίο αποτελεί ανα- πόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν
απαιτείται συμπλήρωση της περίπτωσης Ζ. «Λοιπές Πληροφορίες» του Παραρτήματος III, ως
προς τις πληροφορίες που υπο- στηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.