Έκδοση νέων σχεδίων της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Νέα ηλεκτροδότηση
  • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
  • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
  • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

  • Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ.
  • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα.
  • Η GECONSULTING  αναλαμβάνει την έκδοση των νέων Πιστοποιητικών ΔΕΗ.

Αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθεί η σύνταξη του πιστοποιητικού και η παράδοσή του στον ιδιοκτήτη. Εάν η εγκατάσταση δεν πληρεί  τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.