Εγκατάσταση φυσικού αερίου

 Εγκατάσταση φυσικού αερίου 

 

 Εγκατάσταση φυσικού αερίου-πλεονεκτήματα

Aναφορικά με τις κεντρικές θερμάνσεις (συστήματα θέρμανσης που θερμαίνουν περισσότερα του ενός διαμερίσματα) τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση φυσικού αερίου είναι πολλά.

 1. Το κόστος χρήσης φυσικού αερίου είναι πολύ μικρότερο από αυτό των εγκαταστάσεων πετρελαίου και καθορίζεται από τις διεθνείς αγορές. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το εκάστοτε κόστος του πετρελαίου.
 2. Δίδεται επομένως η δυνατότητα σε ενοίκους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος του πετρελαίου μια ικανοποιητική λύση.
 3. Οι μετρήσεις κατανάλωσης από την εταιρία παροχής αερίου γίνονται με την χρήση μετρητών φυσικού αερίου.
 4. Η καταμέτρηση είναι ακριβής και αποστέλλεται κοινόχρηστος λογαριασμός μέσω ταχυδρομείου όπως ακριβώς γίνεται με την ΔΕΗ. Απαλλάσσεται έτσι ο εκάστοτε διαχειριστής από το άγχος και την ευθύνη της σωστής μέτρησης της ποσότητας του καυσίμου που παραλαμβάνει. Ο ίδιος ή η εταιρία κοινοχρήστων αναλαμβάνει στην συνέχεια να επιμερίσει την συνολική χρέωση στα διαμερίσματα σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στον ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας σχετικά με τις δαπάνες θέρμανσης.
 5. Η παροχή φυσικού αερίου είναι συνεχής. Το φυσικό αέριοδεν χρειάζεται να αποθηκευτεί σε δεξαμενές όπως το πετρέλαιο και επομένως δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος για την επάρκεια. Παράλληλα απαλλάσσεται η πολυκατοικία από την δυσοσμία λόγω της αποθήκευσης του πετρελαίου.
 6. Τα παραγόμενα καπναέρια δεν έχουν αιθάλη και θειούχες ενώσεις. Το φυσικό αέριο είναι δηλαδή «καθαρό καύσιμο» το οποίο επιβαρύνει πολύ λιγότερο την ατμόσφαιρα από το πετρέλαιο.
 7. Η χρήση φυσικού αερίου για την θέρμανση λαμβάνεται υπόψιν για την ενεργειακή αναβάθμιση της πολυκατοικίας.                                                                                            Η ύπαρξη εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο αναγράφεται κατά την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, αυξάνοντας έτσι την αξία των διαμερισμάτων.
 8. Το κόστος μετατροπής της θέρμανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είναι προσιτό, διότι επιμερίζεται στις ιδιοκτησίες και από αυτό καθορίζεται και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.                                                                                                                                                                                                                                                    Το κόστος κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης όπως αναλύονται πιο κάτω.
 9. Με την αναβάθμιση των λεβητοστασίων για χρήση φυσικού αερίου αποκαθίσταται η ασφάλεια χρήσης των εγκαταστάσεων θέρμανσης, η οποία συχνά είναι ελλιπής εν αγνοία των ιδιοκτητών και του διαχειριστή.

Τα βήματα της αντικατάστασης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο

Προϋπόθεση για να εγκριθεί η αίτηση είναι να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο επί της οδού που βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες της πολυκατοικίας. 
Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση, επισυνάπτεται σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή ως εκπροσώπου των ενοίκων και της Εταιρείας Παροχής Αερίου και καταβάλλεται στην εταιρεία χρηματικό ποσό που αφορά τέλη σύνδεσης και εγγύηση.
Το ποσό αυτό καθορίζεται από την εταιρεία παροχής αερίου και εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα. 
Η εταιρεία παροχής αερίου τοποθετεί μετρητή κατανάλωσης φυσικού αερίου σε κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο.
Μετά την τοποθέτηση του μετρητή ο διαχειριστής πρέπει να αναθέσει, με την σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της πολυκατοικίας, το έργο κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης σε μηχανολόγο μηχανικό ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για την επίβλεψη και την κατασκευή του έργου, ή σε πιστοποιημένο εγκαταστάτη ο οποίος συνεργάζεται με μηχανολόγο μηχανικό, ή σε εταιρεία – ατομική επιχείρηση εξειδικευμένη σε εγκαταστάσεις δικτύων φυσικού αερίου και που διαθέτει την κατάλληλη άδεια.
Η εγκατάσταση
Ο μηχανολόγος αναλαμβάνει να συντάξει και να καταθέσει την μελέτη εγκατάστασης στην αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου η οποία προβαίνει σε θεώρηση αυτής. Πιστοποιημένος εγκαταστάτης φυσικού αερίου αναλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου βάσει των υποδείξεων του μηχανικού, τηρώντας πάντα τις αντίστοιχες προδιαγραφές και την υφιστάμενη νομοθεσία.
 Εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος αναλαμβάνει την τοποθέτηση τοίχων αυτοματισμών και ανιχνευτών αερίου. 
Μετά το πέρας όλων των εργασιών ο υπεύθυνος μηχανικός συντάσσει φάκελο ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υλικών και εργασιών και τον καταθέτει στη Εταιρία παροχής αερίου.
Η εγκατάσταση φυσικού αερίου συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιεί η Εταιρεία παροχής αερίου. Τέλος, αδειούχος τεχνικός αναλαμβάνει την εκκίνηση και την ρύθμιση του καυστήρα.

Προσοχή στην εγκατάσταση

Για τον σχεδιασμό και την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης εκτός από την σωστή επιλογή της όδευσης και την προστασία των σωληνώσεων του δικτύου φυσικού αερίου (όπου απαιτείται), πρέπει να ελέγχονται από τον μηχανικό μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα.
 • Η θέση του λεβητοστασίου στην πολυκατοικία. Ειδικά σε παλαιότερες πολυκατοικίες παρατηρείται το φαινόμενο η θέση του υφιστάμενου λεβητοστασίου να είναι σε ακατάλληλο χώρο, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια των ενοίκων.
 • Ο επαρκής εξαερισμός του χώρου του λεβητοστασίου κατά τον τρόπο που αναγράφεται στην κείμενη νομοθεσία. Ανεπαρκής ή ακατάλληλος εξαερισμός θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την οικονομική λειτουργία για την  εγκατάσταση φυσικού αερίου.
 • Η κατάσταση του υφιστάμενου λέβητα. Σε περιπτώσεις που ο υπάρχων λέβητας, λόγω παλαιότητας ή σχεδιασμού δεν πληροί τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση καυστήρων αερίου, πρέπει να αντικαθίσταται. Ομοίως, πρέπει να αντικαθίστανται λέβητες που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και δεν είναι δυνατή η ασφαλής επισκευή τους.
 • Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβητοστασίου. Πιθανώς να απαιτούνται ηλεκτρολογικές βελτιώσεις ή αντικατάσταση παλαιών αυτοματισμών. Η κατάσταση της καμινάδας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι υφιστάμενες καμινάδες είναι ακατάλληλες για την χρήση  εγκατάσταση φυσικού αερίου και πρέπει να αντικατασταθούν.
 • Η κατάσταση του υδραυλικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ελέγχονται ο κυκλοφορητής, το δοχείο διαστολής (εάν υπάρχει), τα αυτόματα εξαεριστικά (εάν υπάρχουν) ο αυτόματος πλήρωσης ή το φλοτέρ στο δώμα, οι θερμοστάτες επαφής και οι εμβαπτιζόμενοι θερμοστάτες του λέβητα, οι ηλεκτροβάνες στους ορόφους (εάν υπάρχουν) και τέλος οι λοιπές βάνες (για τυχόν διαρροές).

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι παραπάνω έλεγχοι δεν είναι απαραίτητοι μόνο για εγκαταστάσεις αερίου αλλά και για εγκαταστάσεις πετρελαίου. Τέλος υποχρέωση του μηχανικού είναι να προτείνει ή και να απαιτήσει, εάν το θεωρεί αναγκαίο, την τοποθέτηση επιμέρους διατάξεων ασφαλείας (ανιχνευτές αερίου, αντισεισμικές βάνες πυράντοχη πόρτα κ.τ.λ.) ανεξαρτήτως εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Εγκατάσταση φυσικού αερίου -Η περίπτωση της ατομικής θέρμανσης

 
Πλεονεκτήματα
 • Παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να αποκόψει πλήρως το διαμέρισμά του από το κοινόχρηστο δίκτυο θέρμανσης της πολυκατοικίας. Αποκτά έτσι την δυνατότητα να θερμαίνει κατά βούληση την ιδιοκτησία του ανεξάρτητα από την υπόλοιπη πολυκατοικία. 
 • Παράλληλα, βάσει των αναγραφόμενων στο ΠΔ 07-//1985 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 631 1985), η ιδιοκτησία απαλλάσσεται από δαπάνες λειτουργίας ή έκτακτες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης ανεξάρτητα σχετικής πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών του κτιρίου.

 

 • Αυτό ισχύει στις περιπτώσεις που στον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής παρέχεται η δυνατότητα σε διαμερίσματα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου. 
 • Να σημειωθεί ότι για να αποκοπεί ένα δια- μέρισμα από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης απαιτείται, βάση του νόμου Ν3175/2003 / Α-207, συναίνεση από τους συνιδιοκτήτες σε ποσοστό άνω του 501 ‰ ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

 

 • Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου αφορά το διαμέρισμα και μόνο, όπως ακριβώς γίνεται με την ΔΕΗ. Επομένως, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος διαχειρίζεται ο ίδιος τον λογαριασμό του και δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.
 • Με την χρήση επίτοιχων λεβήτων αερίου δίνεται η δυνατότητα συνεχούς και αδιάληπτης παροχής ζεστού νερού χρήσης (νερό που τροφοδοτεί νιπτήρες και μπάνια). Οι περισσότεροι από τους επίτοιχους λέβητες αερίου λειτουργούν και ως ταχυθερμοσίφωνες.
 • Παρέχουν δηλαδή όσο νερό απαιτήσει ο καταναλωτής.
 • Το νερό θερμαίνεται επιτόπου όσο υπάρχει ζήτηση (η βρύση είναι ανοικτή). Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός στον όγκο του ζεστού νερού που μπορούμε να καταναλώσουμε, όπως ισχύει με τους απλούς θερμοσίφωνες ή τους ηλιακούς. Η λειτουργία αυτή είναι ανεξάρτητη από το αν έχει ενεργοποιηθεί η θέρμανση ή όχι.
 • Στο ατομικό δίκτυο φυσικού αερίου του διαμερίσματος παρέχεται η δυνατότητα να συνδεθεί κουζίνα αερίου. Περιορίζεται, έτσι, σημαντικά και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας.
 

Η διαδικασία αποκοπής από την κεντρική θέρμανση

Με το άρθρο 127  (ν. 4495/2017)  προβλέπεται ότι μεμονωμένες ιδιοκτησίες θα μπορούν να αποκόπτονται από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών και θα απαλλάσσονται πλήρως από τις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης, εφόσον δηλώσουν ότι εγκαταστήσουν στην ιδιοκτησία τους «ενεργειακά αποδοτικότερο» σύστημα θέρμανσης με μοναδική «υποχρέωση» να συμμετέχουν στις δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ελεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», προβλέπει τη συμμετοχή σε τακτικές και έκτακτες δαπάνες για τη συντήρηση του κεντρικού καυστήρα των πολυκατοικιών για όσους επιλέξουν την αυτονομία θέρμανσης με φυσικό αέριο ή και κάθε άλλο αποδοτικότερο του υφιστάμενου καυσίμου χωρίς απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας λάβει αρνητική απόφαση για την αυτονόμηση κάποιου διαμερίσματος ή δεν συγκληθεί για να λάβει απόφαση εντός 30 ημερών, τότε ο ιδιοκτήτης που θέλει να αυτονομηθεί δικαιούται να προβεί με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια στην αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του, μονώνοντας τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από αυτή και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών.

Διαδικασία εγκατάστασης φυσικου αερίου

Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος λαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές άδειες κατά την εγκατάσταση του νέου συστήματος και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Θεσπίζεται μάλιστα υποχρέωση του ιδιοκτήτη της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι η οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται χωρίς απόφαση πλειοψηφίας απαλλάσσεται μεν από το σύνολο των δαπανών καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης, αλλά συνεχίζει να συμμετέχει στις λοιπές δαπάνες του συστήματος, τακτικές και έκτακτες.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης που έχει αυτονομηθεί θα καταβάλλει τις δαπάνες που αναλογούν στο διαμέρισμά του όχι μόνο για τη συντήρηση του κεντρικού καυσίμου αλλά και για την αντικατάστασή του.

Να σημειωθεί ακόμα ότι στις περιπτώσεις αυτόνομων θερμάνσεων με την χρήση επίτοιχων λεβήτων αερίου απαιτούνται υδραυλικές εργασίες προκειμένου να συνδεθεί ο λέβητας με τα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) του διαμερίσματος.
 Το μέγεθος των ανωτέρω εργασιών εξαρτάται από την θέση που θα τοποθετηθεί ο επίτοιχος λέβητας αερίου, καθώς και από το εάν το διαμέρισμα είχε ήδη την δυνατότητα αυτόνομης θέρμανσης στο κεντρικό δίκτυο της πολυκατοικίας. 
Ειδικά για τις εργασίες αυτές, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μπορεί να απευθυνθεί και σε υδραυλικό ο οποίος δεν διαθέτει απαραίτητα σχετική άδεια εγκαταστάτη φυσικού αερίου. 
egkatastasi-fusikou-aeriou

 

 Εγκατάσταση φυσικού αερίου-λεπτομέρειες κατασκευής 

Τέλος για τον σχεδιασμό και την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της ατομικής εγκατάστασης δικτιού φυσικού αερίου, ο μηχανικός λαμβάνει υπόψιν του τα ακόλουθα.

 • Η όδευση της γραμμής φυσικού αερίου να γίνεται από κοινόχρηστους χώρους και με κατάλληλη προστασία όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν σωληνώσεις από ξένες ιδιοκτησίες (τοιχοποιεία που ανήκει σε άλλο διαμέρισμα) είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.
 • Η επιλογή της θέσης που θα τοποθετηθεί ο επίτοιχος λέβητας αερίου, να εξασφαλίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, μεριμνώντας ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της σωστής επιλογή του είδους και της θέσης της καμινάδας που θα επιλεχθεί.
 • Να σημειωθεί ότι στους επίτοιχους λέβητες αερίου δεν απαιτείται συνήθως η χρήση καμινάδας μεγάλου μήκους που θα απολήγει στο δώμα, αλλά απλές ομοαξονικές καμινάδες μήκους συνήθως ενός μέτρου που τοποθετούνται οριζόντια πάνω από τον λέβητα.
 • Επίσης η επιλογή της θέσης του επίτοιχου λέβητα θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν μικρότερη απόστασή του από το σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ζεστού νερού χρήσης του διαμερίσματος. Για την βέλτιστη απόδοση του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψιν και τις προδιαγραφές που ορίζουν οι κατασκευαστές των επίτοιχων λεβήτων αερίου για τα προϊόντα τους, θέτουμε περιορισμούς σχετικά με το μήκος και την όδευση της γραμμής σύνδεσης. Υπάρχουν μικρότεροι περιορισμοί όσον αφορά το μήκος της γραμμής θέρμανσης (γραμμή που τροφοδοτεί με νερό τα θερμαντικά σώματα).
 • Σε περιπτώσεις που η ατομική εγκατάσταση περιλαμβάνει και κουζίνα αερίου πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζεται, κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, ο μόνιμος εξαερισμός του χώρου τοποθέτησης της συσκευής. Η τοποθέτηση ανιχνευτών αερίου είναι προαιρετική αλλά συνίσταται.

 

Τελικά, γιατί να επιλέξω φυσικό αέριο;

Η επιλογή του φυσικού αερίου για τη θέρμανση που μιας κατοικίας αποτελεί πλέον μια ιδανική λύση θέρμανσης για μια κατοικία. Όχι μόνο παράγει μεγάλες ποσότητες θερμότητας με αναλογικά μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, αλλά πρόκειται και για τη μορφή ενέργειας με την πιο χαμηλή αναλογία σε άνθρακα και την πιο υψηλή σε υδρογόνο. Συνιστά, λοιπόν, μονόδρομο τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.