Άδεια λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων – Σταθμού αυτοκίνητων

 

Άδεια λειτουργίας συνεργείου αυτοκίνητων Θεσσαλονίκη

H GECONSULTING αναλαμβάνει την έκδοση άδεια λειτουργίας συνεργείου
οχημάτων και φορτηγών και σταθμών επιβατικών οχημάτων Πιο συγκεκριμένα οικατηγορίες ειναι οι εξής

1. Συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.
2. Στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων
αντλιών καυσίμων.
3. Υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.
4. Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων.
5. Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
(εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών
καυσίμων.
6. Στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

 

 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εφεξής η απαίτηση έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τις εν θέματι
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων καταργείται και υποβάλλεται πλέον, από
τους ενδιαφερόμενους εκμεταλλευτές αυτών, αναγγελία έναρξης λειτουργίας των
επιχειρήσεών τους στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών της χώρας.

Όμως, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση
της άδειας ίδρυσης, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη
φάση της άδειας λειτουργίας, διατηρούνται και θα υποβάλλονται όλα πλέον κατά τη
φάση υποβολής των δικαιολογητικών στη διαδικασία αναγγελίας έναρξης
λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, όσα εκ των υποβαλλόμενων ανωτέρω
δικαιολογητικών (σχεδιαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π.) είχαν ήδη υποβληθεί σε
άλλες συναρμόδιες ∆ιοικητικές Αρχές – Υπηρεσίες (π.χ. οικεία πολεοδομική
υπηρεσία, οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση
κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή εισόδου –εξόδου, ή απότμησης – υποβιβασμού στάθμης
πεζοδρομίου κ.λ.π.), θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία σας θεωρημένα από
την, κατά περίπτωση, συναρμόδια ∆ιοικητική Αρχή – Υπηρεσία.

Τα λοιπά
δικαιολογητικά για τα οποία δεν προκύπτει, εκ των κειμένων διατάξεων, απαίτηση
προηγούμενης υποβολής τους σε άλλη συναρμόδια ∆ιοικητική Αρχή – Υπηρεσία,
προ της υποβολής τους στην Υπηρεσία σας [π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου
του συνεργείου, στη περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου με οικοδομική άδεια με χρήση
Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία –βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ
(αποθήκευση) που, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4199/2013, δεν
απαιτείται η αναθεώρησή της από την οικεία Υπηρεσία ∆όμησης], θα θεωρηθούν από
την Υπηρεσία σας, στη περίπτωση που χορηγήσετε σε μια εκ των εν θέματι
επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της και θα
συνοδεύουν αυτή.

 

 

 

 

 

3. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας για την νόμιμη έναρξη της δραστηριότητας /
επιχείρησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση του Υποδείγματος Ι και
τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στην υπόψη
δραστηριότητα – επιχείρηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της, υποβάλλονται

με χρήση του Υποδείγματος ΙΙΙ της παρούσας.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα όλα τα
σχεδιαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις και ο προϋπολογισμός δαπάνης για την ανέγερση
της δραστηριότητας / επιχείρησης (το πρώτο εκ των 2 αντιτύπων θα φυλάσσεται στο
αρχείο της Υπηρεσίας σας και το δεύτερο θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με
τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της επιχείρησηςδραστηριότητάς του).

Μετέπειτα
πραγματοποιείται, εντός 5 εργασίμων ημερών, από υπάλληλο της οικείας
περιφερειακής υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο έλεγχος πληρότητας των
υποβληθέντων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο
φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, η αδειοδοτούσα
Υπηρεσία ενημερώνει, εντός των 5 εργασίμων ημερών, εγγράφως τον
ενδιαφερόμενο, για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεπομένων
δικαιολογητικών.

Εφόσον στο παραπάνω χρονικό διάστημα διαπιστωθεί ότι ο
φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι πλήρης, χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας μιας εκ των
εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ
(Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας) της παρούσας.

Σας
ενημερώνουμε επίσης ότι τα πεδία των Υποδειγμάτων Ι και ΙΙ στα οποία πρέπει να
αναγραφούν τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολείται σε μια εκ των εν θέματι
επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων, θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά μόνο στη
περίπτωση της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

https://geconsulting.gr/

Τα υπόψη στοιχεία
αφορούν τον τεχνίτη υπεύθυνο (ή τους τεχνίτες υπεύθυνους) της ίδιας ειδικότητας (ή
ειδικοτήτων) με αυτή του συνεργείου που θα εργαστεί σε αυτό με σχέση
αποκλειστικής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

4. Στη συνέχεια, η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών, εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής
Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας (αναφορικά με τη πληρότητα των δικαιολογητικών
που συνοδεύουν την Αναγγελία Εναρξης Λειτουργίας), προβαίνει στην
προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο αυτών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης.

Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας
Έναρξης Λειτουργίας (Υπόδειγμα II) μιας εκ των εν θέματι επιχειρήσεων –
δραστηριοτήτων, οι Υπηρεσίες σας δύνανται να ζητήσουν (με φαξ ή με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή
διευκρινίσεων, επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσμία
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η
ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας
εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

https://geconsulting.gr/