Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 43, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά τη εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Στόχος  της  μελέτης  είναι ο  εντοπισμός των πάσης φύσεως, μορφής, τύπου και αιτιολογίας κινδύνων που προκύπτουν κατά την παραγωγική / εργασιακή διαδικασία, η επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των μέσων ατομικής προστασίας και η  αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας της εργασίας βάσει των κείμενων διατάξεων.