Βιομηχανία-Βιοτεχνία

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

H GE CONSULTING αναλαμβάνει την έκδοση αδειών σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες.Οι μηχανικοί αρχικά  ελέγχουν την χρήση γής της περιοχής που θα εγκατασταθεί  η βιοτεχνία. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος του κτηρίου ως προς την κύρια χρήση.Μετά την βεβαίωση χρήση γής και της βεβαίωσης κύριας χρήσης συντάσσεται ο τεχνικος φάκελος της επιχείρησης.Παράλληλα κινείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.Επιπρόσθετα εκπονούμε μελέτες περιβαντολλογικών επιπτώσεων και μελέτες Η Μ.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων προσδιορίζεται:

  • στον ν.4442/2016 [ιδίως κεφ. ΣΤ΄ (άρθρα 17-26), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρα 71-76 και κεφ. Θ΄ (άρθρα 48Α-48Ε), όπως αυτό προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 158 και τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 77]
  • στον ν.3982/2011 και στις κανονιστικές αυτού πράξεις ως ισχύουν και κυρίως στην υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (Β΄158), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 64618/856/Φ15/2018 (Β΄ 2278) Υπουργική Απόφαση.

 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εκατάσταση για το σύνολο των ασκούμενων σε αυτήν μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Κατά την υποβολή, η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό. Τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά δεν επισυνάπτονται, αλλά καταχωρίζονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ τηρούνται σε φυσική μορφή στο χώρο της εγκατάστασης επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη εργασιών εγκατάστασης και πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

 

H διαδικασία έκδοσης άδειας λειτύργιας είναι η εξής

  1. Υποβολή Ερωτηματολογίου από τον φορέα της δραστηριότητας στην Αδειοδοτούσα Αρχή (κυρίως η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας τόπου εγκατάστασης), η οποία προσδιορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  2. Υποβολή γνωστοποίησης από τον φορέα είτε αφού λάβει την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε χωρίς να περιμένει την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής.
  3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από άλλες αρχές ο φορέας τα συγκεντρώνει είτε απευθυνόμενος αυτοτελώς στις λοιπές αρχές είτε απευθυνόμενος σε αυτές μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής.

 

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

  1. Γενικά Δικαιολογητικά :

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:

  • · Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
  • · Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.)
  • · Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

8

  1. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β ́90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β ́ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της ΥΑ 10735/651/2012 (Β ́ 2656), εφόσον απαιτείται.

ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την ΥΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω ΥΑ, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.