Πιστοποιητικά πυροπροστασίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα.

Οριακό σημείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 71/1988 (Α’ 32) “Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων”. Ως Υφιστάμενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

·       στην παθητική πυροπροστασία

·       στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια

 

H  GE CONSULTING αναλαμβάνει την   σε βιοτεχνίες,καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,φρόντιστήρια κ.α.